Kontakt / Prispevki

Uredništvo Gorica
E-pošta: gorica@noviglas.eu
Telefon: (0039) 0481 550330
Faks: (+39) 0481 548808
Uredništvo Trst
E-pošta: trst@noviglas.eu
Telefon: (0039) 040 365473
Faks: (+39) 040 775419
Izdajatelj
Zadruga Goriška Mohorjeva
E-pošta: zadruga.gm@gmail.com

Zadruga Goriška Mohorjeva
Piazza Vittoria / Travnik 25
34170 Gorica, Italija

Registriran na sodišču v Gorici 28.1.1949 pod zaporedno št. 5
cod. fisc. in p. iva: 00480890318
Tisk: Centro Stampa Veneto S.R.L., Padova
Novi glas je član Združenja periodičnega tiska v Italiji – USPI in Zveze katoliških tednikov v Italiji – FISC
Letna naročnina: Italija 50,00 evrov, Slovenija 50,00 evrov, inozemstvo 100,00 evrov, podporna naročnina 100,00 evrov

Bančni podatki: IBAN: IT61H0892812400013000730643, SWIFT: CCRTIT2TV00

 


 

ZADRUGA GORIŠKA MOHORJEVA

Zadruga Goriška Mohorjeva, ustanovljena leta 1993, je ena izmed osrednjih kulturnih ustanov slovenske narodne skupnosti v Italiji. Nastala je z namenom, da bi s svojim delovanjem povezala in racionalizirala založniško dejavnost slovenske demokratične skupnosti v Italiji. Celotna dejavnost Zadruge, ki statutarno nima profitnih ciljev, je usmerjena v spodbujanje kulturne, duhovne dobrobiti pripadnikov slovenskega naroda v Italiji in brezkompromisno spodbuja ohranjanje, razvoj in krepitev slovenske identitete v tem prostoru. S tem ciljem spodbuja v manjšini pozitiven odnos do povezovanja z matično domovino in odigrava vlogo mostu med italijansko kulturno sredo ter slovenskim državnim prostorom. Zadruga Goriška Mohorjeva skrbi za tri velike založniške projekte:
– izdajanje tednika NOVI GLAS, ki je nastal leta 1996 po združitvi Katoliškega glasa in Novega lista, časopisov, ki sta na Goriškem oz. Tržaškem skrbela za medijsko pluralnost in prenašanje vrednot demokracije v vsem povojnem obdobju. Časopis redno izhaja na 20, občasno tudi na 24 straneh, v 2.050 izvodih, ima tudi svojo spletno izdajo (www.noviglas.eu) in spada nedvomno med najpomembnejše slovenske medijske projekte v Italiji. Njegova priljubljenost presega zamejski prostor, saj ima naročnike tudi v drugih italijanskih deželah, v Sloveniji, po Evropi in drugih celinah.
– Izdajanje otroške revije PASTIRČEK, ki je danes najbolj razširjena in obenem najstarejša slovenska otroška revija v Italiji in ena najstarejših v slovenskem prostoru na sploh. Pastirček izhaja nepretrgoma od leta 1946 in je prisoten na šolskih klopeh tako videmske kot tržaške in goriške pokrajine. Revija doživlja izjemen odmev med bralci, saj se kar 60% naročnikov odziva s prispevki (spisi, pesmice, risbice, reševanje ugank, kvizov, dopolnil). Zadruga Goriška Mohorjeva skrbi za mesečni tisk v nakladi do 2000 izvodov.
– Izdajanje knjig GORIŠKE MOHORJEVE DRUŽBE, najstarejše slovenske knjižne založbe v Italiji, ki je svoje poslanstvo gojenja slovenske besede opravljala že sredi fašističnega nasilja, z njim nadaljevala med drugo svetovno vojno in po njej. Ustanovljena je bila z nadškofijskim dekretom 17. novembra 1923, leta 1924 pa je v predbožičnem času med svoje člane razposlala svojo prvo knjižno zbirko, ki je vsebovala tudi Koledar za leto 1925. V vseh teh letih je pokončno ohranjala vrednote slovenstva, krščanstva, demokracije in pluralizma znotraj slovenske narodne skupnosti v Italiji. Tradicija letne knjižne zbirke, tako imenovanih mohorjevk, se je nadaljuje vse do danes.
Zadruga Goriška Mohorjeva že nekaj let nudi svoje osebje tudi pri upravljanju občinskih knjižnic v slovenskih občinah na Goriškem.

 


 

PRISPEVKI JAVNIH USTANOV – 2023
EROGAZIONI PUBBLICHE RICEVUTE – 2023

Zakon/Legge 04.08.2017, št./n. 124

SOC.COOP.ZADRUGA GORIŠKA MOHORJEVA
C.F. e P.IVA: 00480890318

DEŽELA FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA / REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Zakon/Legge DZ 26/2007, člen 18, odst.3/LR 26/2007, art. 18, comma 3
Namen/Titolo Prispevek primarnim ustanovam, ki trajno in neprekinjeno izvajajo informativno in založniško dejavnost v slovenskem jeziku / Contributo per gli Enti primari che realizzano in modo stabile e continuativo iniziative editoriali di lingua slovena
Datum odobritve/Data concessione 19/09/2023 – Sporočilo/Comunicazione Prot. 0531691/P/GEN dd. 19/09/2023
Dokument odobritve/Atto di concessione

Odlok št. 41054/GRFVG/2023 dd. 12/09/2023 – Sporočilo Prot. 0531691/P/GEN dd. 19/09/2023

Decreto n. 41054/GRFVG/2023 dd. 12/09/2023 – Comunicazione Prot. 0531691/P/GEN dd. 19/09/2023

Znesek/Importo 261.378,90 €
Datum izplačila/Data erogazione 20/09/2023

 

PREDSEDSTVO MINISTRSKEGA SVETA REPUBLIKE ITALIJE / PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Zakon/Legge Zakonodajni odlok/D.Lgs. 15/05/2017, n. 70
Namen/Titolo Neposredni prispevek založnikom dnevnikov in priodičnemu tisku / Contributo diretto per le imprese editrici di giornali quotidiani e periodici
Datum odobritve/Data concessione 30/05/2023, 06/12/2023 in/e 13/12/2023
Dokument odobritve/Atto di concessione Dekret Predsedstva Ministrskega sveta / Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Znesek/Importo 304.208,83 €
Datum izplačila/Data erogazione Akontacija/Anticipo 140.382,95 € 08/06/202 , Saldo 161.923,50 € 21/12/2023, Izplačilo dopolnilnega prispevka/Liquidazione quota integrativa di contributo (2010 + 2011) 1.902,38 il 20.12.2023

 

URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU / UFFICIO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SLOVENIA PER GLI SLOVENI D’OLTRE CONFINE E NEL MONDO

Zakon/Legge

Uradni list RS/Gazzetta Ufficiale RS n. 43/06 in/e 76/10

Uradni list RS/Gazzetta Ufficiale RS n. 139/06, 32/16, 63/17 in/e 114/21

Namen/Titolo Prispevek za ohranjevanje in spodbujanje slovenske narodne identitete Slovencev, ki živijo v sosednjih državah Slovenije / Contributo per la conservazione e lo sviluppo dell’identità slovena fuori dai confini della Repubblica Slovenia
Datum odobritve/Data concessione 09/02/2023
Dokument odobritve/Atto di concessione Pogodba/Contratto 53200-45/2022/2
Znesek/Importo 192.400 €
Datum izplačila/Data erogazione 31/03/2023