Med prejemniki priznanj je tudi restavratorka Marta Bensa

Nagrada in priznanje Mirka Šubica

Društvo restavratorjev Slovenije je nagrado Mirka Šubica za življenjsko delo v letu 2022 v ponedeljek, 21. novembra, v Narodni galeriji v Ljubljani podelilo Antonu Miklavžinu za predano delo in dosežke pri izboljšavi standardov konservatorsko-restavratorske stroke. Priznanje Mirka Šubica za enkratne izjemne dosežke je komisija dodelila ekipi konservatorjev-restavratorjev slikarskega ateljeja Narodne galerije – Mihi Pirnatu ml., Andreji Ravnikar in Simoni Škorja – za umetniško-raziskovalno in konservatorsko-restavratorsko delo ter za promocijo stroke ob razstavi Fortunat Bergant.

Priznanje Mirka Šubica pa je komisija namenila tudi Marti Bensa iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz območne enote Nova Gorica za uspešno usmerjanje in nadziranje obnove in populariziranje restavratorskih posegov na štukaturah in stenskih poslikavah v samostanski cerkvi na Kostanjevici v Novi Gorici.  V utemeljitvi priznanja so zapisali: “Mag. Marta Bensa prejme nagrado za uspešno usmerjanje innadziranje obnove in populariziranje restavratorskih posegov na stukaturah in stenskih poslikavah v samostanski cerkvi na Kostanjevici v Novi Gorici. Marta Bensa se je s stukaturami samostanske cerkve na Kostanjevici spoznala že v času študija in se jim posvetila v svojem magisteriju…Za ta namen je izvedla vrsto analiz in sondiranj, ki so bili osnova za nadaljnje delo. Obnovo štukatur in stenskih poslikav v ladji samostanske cerkve je pod njenim strokovnim vodstvom izvajala restavratorka Emanuela Querini iz Vidma s sodelavci. Obnova je potekala po fazah od leta 2017, ko je bil restavriran prvi del stropa v ladji in poslikava v luneti na slavoločni steni. V letu 2018 so bile restavrirane štukature in poslikave na preostalem delu stropa, v letih 2019 in 2020 pa prvotne štukature iz 17. stoletia na koru in v ladji. Restavratorski poseg je prinesel nove podatke o zgodovini cerkve in njenem stavbnem razvoju. Odkritje imena avtorja štukatur in nove datacije je kostanjeviške štukature še trdneje umestilo na zemljevid evropske umetnosti, saj so odraz umetnostnega toka, ki so ga predvsem v 17. stoletju proti vzhodu celine širili tirolski mojstri. V letih 2021- 2022 se je obnova štukatur v ladji cerkve uspešno končala. Marta Bensa je kot odgovorna konservatorka-restavratorka pri obnovi sodelovala večkrat tedensko, izvajalcem pomagala iskati rešitve v vseh fazah dela ter s pomočjo kolegov in strokovne komisije sprejemala težke in odgovorne odloćitve, katerih rezultat je nedvomno uspešna obnova. Med obnovo se je zavzemala, da se je vedenje o kostanjeviških štukaturah in restavratorski stroki širilo med lokalno skupnost s pomočjo predstavitev, vsakoletnih delavnic v okviru DEKD ter izdajanja informativnega lista z obvestili o poteku del. Vsa dela so bila sproti objavljana v lokalnih glasilih in strokovni reviji Varstvo spomenikov. Nova dognanja je kot soavtorica prispevka z naslovom Gli stucchi nella chiesa di Kostanjevica a Nova Gorica, Slovenia (1639-1691) predstavila na nedavnem mednarodnem simpoziju The Art and Industry of Stucco Decoration v Rimu. Marta Bensa je spoglobljenim pristopom in poznavanjem problematike prispevala k uspešnemu konserviranju-restavriranju štukatur in stenskih poslikav v samostanski cerkvi na Kostanjevici v Novi Gorici in popularizaciji konservatorsko-restavratorske stroke v obče, zato ji Društvo restavratorjev Slovenije podeljuje priznanje Mirka Šubica za leto 2022.”

Preberi tudi

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme