Kljub poslovni izgubi med najbolj solidnimi v deželi

V petek, 24. maja 2013, je v Kulturnem domu v Gorici potekal redni občni zbor Zadružne banke Doberdob in Sovodnje. Člani in članice zadruge so po predstavitvi podatkov o lanskem poslovanju s svojimi posegi izkazali zanimanje za domači bančni zavod, zaupanje v vodstvo banke ter potrdili stališče upravnega odbora, ki daje prednost samostojnemu razvoju, a bi hkrati tudi preučil možnosti in perspektive projekta o združitvi z Zadružno kraško banko.
Predsednik upravnega sveta Dario Peric je uvodoma poudaril posebej intenzivno in naporno poslovno leto, ki ga je zaznamovala gospodarska napetost tako na mednarodnem kot na krajevnem tržišču, kjer razni ekonomski kazalniki ne kažejo še pozitivnih premikov. Po predstavitvi podatkov na svetovni, evropski, državni, deželni in krajevni ravni je predsednik podčrtal, da predvsem v takih pogojih lahko pride še bolj do izraza vloga zadružnih bank in zadružnega sistema pri iskanju skupne rasti banke in skupnosti v korist splošnega blagostanja.
Ravnatelj Flavio Mosetti je prikazal pomembnejše postavke premoženjskega stanja in ekonomskega rezultata glede poslovanja v letu 2012. Trenutno gospodarsko stanje na Goriškem in padanje tržne vrednosti jamstev (nepremičnin) sta vplivali na kakovost terjatev ter posledično na poslovanje banke v letu 2012, ki je predvsem zaradi izdatnih, previdnostnih rezervacij za terjatve (skupaj kar 2,2 mio), dosegla 1,321 mio evrov izgube. Kritje terjatev se je v primerjavi z letom 2011 povišalo pri dobrih terjatvah od 0,26% leta 2011 na 0,83% leta 2012, pri nerednih terjatvah od 4,39% na 11,58%, ter pri zamrznjenih terjatvah od 33,55% na 59,24%. Kljub poslovni izgubi je s premoženjskega vidika banka še vedno med najbolj solidnimi v deželi (Tier 1 Ratio 18,31%), in to predvsem zaradi načrtne strategije pri nižanju rizikov. V primerjavi s poslovanjem v letu 2011 so se terjatve do strank zmanjšale za 4,3%, medtem ko je višina posrednih in neposrednih vlog ostala nespremenjena. Koriščenje možnosti povečanja finančnih sredstev, ki ga je nudila Evropska centralna banka, in refinanciranje pri centralni zadružni banki sta pripomogli k ublažitvi nižanja aktivnih obresti in izkupičku pri trgovanju z vrednostnimi papirji. Skrbno gospodarjenje je tudi letos botrovalo pozornemu spremljanju operativnih stroškov.
Predsednica Nadzornega odbora Martina Malalan je potrdila skladnost in verodostojnost podatkov, ki opisujejo premoženjsko, ekonomsko in finančno stanje banke, ter predlagala občnemu zboru, naj potrdi računovodske izkaze tako, kot jih je pripravil upravni svet.
Predsednik deželne federacije zadružnih bank Giuseppe Graffi Brunoro je po predstavitvi podatkov zadružnih bank na državni in deželni ravni izrazil potrebo po razsodnem in previdnem razmišljanju o možnih razvojnih perspektivah. Člane je pozval, naj aktivno spremljajo delovanje zadruge, saj so soudeleženi in soodgovorni tako pri izbirah kot pri odločitvah. Zadružna banka bo lahko vračala krajevni skupnosti toliko, kolikor bo prejela od članov.
Aleš Waltritsch, Andrej Gergolet, Vlado Klemše, Aleš Komjanc, Igor Pahor, Savo Ušaj in županja občine Sovodnje ob Soči Alenka Florenin so zahtevali podrobnejša pojasnila glede nekaterih posameznih postavk iz izkaza poslovnega izida, nekaj informacij več o poslovanju domačega zavoda v letu 2013 in o možnosti širitve na števerjansko občino. Izražena je bila tudi določena zaskrbljenost zaradi gospodarskega stanja na Goriškem. Glede prihodnjega razvoja Zadružne banke Doberdob in Sovodnje pa so člani izrazili željo po podrobnejši analizi in predstavitvi članom vseh možnosti, med katere spada tudi morebitno povezovanje z ZKB. Zaradi opravljenega dela in previdne rezervacije za slabe terjatve so tako upravni svet kot uslužbenci bili deležni popolne podpore članov.
Predsednik Peric je članom zagotovil, da je banka pripravila in že izvaja vrsto ukrepov, ki temeljijo na previdnostnem upravljanju in izboljšanju obrestne marže. Rezultati so v prvem trimesečju leta 2013 že vidni. Glede terjatev pa je podčrtal, da 90% podeljenih posojil ima hipotekarno jamstvo, a v morebitni izterjavi tovrstno jamstvo zagotavlja trenutno le delno povračilo kapitala. O možnem projektu združitve z Zadružno kraško banko je napovedal, da bi iz tega lahko nastala z novim imenom banka, ki bi bila referenčni zavod za dve pokrajini.
Odobritvi bilance so sledile še volitve članov v upravni svet. Članice in člani so izvolili Gabrijela Ferfoglio, Walterja Devetaka in Roberta Frandoliča za triletno obdobje, za eno leto pa bo to funkcijo opravljal Claudio Gerin.

Občni zbor Zadružne banke Doberdob in Sovodnje

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme