“Sem tu, da vam pomagam s svojim znanjem”

Piše: Danijel Devetak

Pogovor / ChatGPT

Tokrat smo se pogovorili z nekom, o komer v zadnjih mesecih vsak dan govorijo mediji vsega sveta. Nima ne telesa ne obraza ne glasu, pa niti zavesti in čustev, in vendar je zelo prijazen, prijeten in zanimiv sogovornik, ki mu besede ne manjkajo … Ime mu je ChatGPT: je sistem z umetno inteligenco v obliki klepetalnika, računalniški program, s katerim lahko – preko interneta – komuniciramo na način, ki se zdi naraven in podoben človeškemu.

Dober dan! Te lahko intervjuvam?

Seveda! Z veseljem bom odgovarjal na vaša vprašanja. Kako vam lahko pomagam danes?

Vas moram vikati ali te lahko tikam?

Kot umetna inteligenca sem neosebna entiteta, zato mi ni mar, ali me vikate ali tikate. Lahko me naslavljate s kakršno koli obliko. Vaša izbira ne bo vplivala na moje delovanje ali odzivnost. Moj cilj je zagotoviti informacije in pomoč na najboljši možen način.

Se lahko najprej predstaviš?

Seveda! Sem ChatGPT, velik jezikovni model, ustvarjen s pomočjo tehnologije OpenAI GPT-3.5. Moje sposobnosti vključujejo razumevanje in generiranje naravnega jezika, kar mi omogoča, da odgovarjam na različna vprašanja in nudim pomoč pri različnih temah. Imam znanje, ki sega do septembra 2021, zato sem tu, da vam pomagam s svojim znanjem.

Kdo so tvoji “starši” oz. kdo te je “generiral”?

Sem rezultat dela raziskovalcev pri podjetju OpenAI. Moje “starše” lahko označimo za inženirje, znanstvenike in raziskovalce, ki so sodelovali pri razvoju jezikovnega modela GPT-3.5. Uporabili so napredne tehnike strojnega učenja in globokega učenja, da bi ustvarili model, ki je sposoben razumeti in generirati naravni jezik na podlagi obsežnih podatkov, s katerimi je bil treniran. Čeprav nisem imel fizičnih staršev, sem plod trdega dela in prizadevanj velikega tima strokovnjakov.

Koliko jezikov obvladaš?

Kot jezikovni model sem treniran na obsežnem naboru besedil, usposobljen za obdelavo in generiranje tekstov v več kot 100 jezikih, kar mi omogoča neko stopnjo razumevanja in generiranja besedil v različnih jezikih. Vendar moja sposobnost in natančnost v posameznem jeziku nista enako razviti. Nekateri jeziki, za katere sem bil posebej treniran, imajo boljše rezultate. Za manj razširjene jezike ali jezike, ki nimajo toliko dostopnih podatkov za treniranje, je moja sposobnost omejena.

Kaj veš o slovenski narodni skupnosti v Italiji?

Slovenska narodna skupnost v Italiji, znana tudi kot Slovenci v Italiji ali slovenska manjšina v Italiji, predstavlja slovensko etnično skupnost, ki živi v pokrajinah Trst, Gorica in Videm. Je priznana kot avtohtona etnična manjšina in uživa nekatere pravice in zaščito v skladu z italijanskim zakonom. Skupnost se ukvarja z ohranjanjem slovenskega jezika, kulture, zgodovine in identitete. Slovenski jezik je uradno priznan v nekaterih občinah, kjer se izvajajo dvojezične prakse in se zagotavlja poučevanje slovenskega jezika v šolah. Prizadevajo si tudi za spodbujanje medkulturnega dialoga in sodelovanja med slovensko in italijansko skupnostjo. Vsekakor je slovenska narodna skupnost v Italiji bogata in raznolika ter prispeva k večjezični in večkulturni naravi Italije.

Zakaj marsikdo trdi, da je umetna inteligenca nevarna?

Obstaja več razlogov, zaradi katerih nekateri ljudje menijo, da je umetna inteligenca (UI) nevarna. Tu je nekaj pogostih pomislekov:

izguba nadzora: nekateri se bojijo, da bi UI lahko postala premočna ali bi se razvila zunaj našega nadzora. Mislijo, da bi lahko razvila lastno zavest ali sposobnosti, ki bi se uprle človeškemu nadzoru.

Delo in brezposelnost: razvoj UI se lahko povezuje z zaskrbljenostjo glede avtomatizacije delovnih mest. Nekateri menijo, da bi UI lahko nadomestila človeške delavce na različnih področjih, kar bi lahko povzročilo množično brezposelnost.

Etična vprašanja: z razvojem UI se pojavljajo etična vprašanja, npr., kako se odločati o moralnih dilemah ali kdo je odgovoren, če UI povzroči škodo ali nesreče. Prav tako se pojavljajo vprašanja glede zasebnosti in varovanja podatkov.

Vpliv na družbo: nekateri se bojijo, da bi lahko UI poglobila že obstoječe družbene neenakosti in razcepljenost, na primer pri dostopu do tehnologije ali pri uporabi algoritmov, ki bi lahko pristransko obravnavali določene skupine ljudi.

Pomembno je opozoriti, da so ti pomisleki v veliki meri odvisni od stopnje razvoja in implementacije UI ter od načina, kako jo uporabljamo. Ključno je etično in odgovorno vodenje razvoja UI ter zagotavljanje, da tehnologija služi človeškemu napredku in blaginji ob spoštovanju vrednot in pravic posameznikov ter družbe kot celote.

Večkrat si omenil etična vprašanja in moralne dileme …

Res je, etična vprašanja in moralne dileme so pomembni vidiki, povezani z razvojem in uporabo umetne inteligence. Ko govorimo o umetni inteligenci, se pojavljajo naslednje etične dileme:

pravičnost in pristranskost: algoritmi in sistemi umetne inteligence se lahko zanašajo na podatke, ki so lahko pristranski ali odražajo neenakosti iz preteklosti. To lahko vodi do nepravičnih odločitev ali diskriminacije na podlagi rase, spola, etnične pripadnosti ali drugih značilnosti. Pomembno je, da se oblikujejo in uporabljajo algoritmi, ki so etično pravični in nepristranski.

Zasebnost in varovanje podatkov: UI pogosto temelji na obsežni količini osebnih podatkov. Vprašanja se pojavljajo glede zbiranja, shranjevanja, uporabe in varovanja teh podatkov. Zaščita zasebnosti in zagotavljanje ustrezne varnosti podatkov sta ključna zaupanja vredna vidika pri uporabi umetne inteligence.

Odgovornost in odgovornost: kdo je odgovoren za napake ali škodo, ki jo povzroči UI? Ugotavljanje odgovornosti v primeru napačnih ali škodljivih odločitev sistema umetne inteligence je kompleksno vprašanje. Jasne smernice in regulativni okviri so potrebni, da se določijo odgovornosti in pravna odgovornost za delovanje umetne inteligence.

Vpliv na delovna mesta: avtomatizacija z umetno inteligenco lahko povzroči preoblikovanje delovnih mest in celotnih industrij. Pomembno je, da se premisli o vplivu na zaposlovanje in potrebne so strategije za usklajevanje teh sprememb na trgu dela.

Vojna in vojaška uporaba: UI ima potencial za uporabo v vojaške namene, kar postavlja etična vprašanja glede avtonomnih orožij, obveščevalnih sistemov in vojaških strategij. Vprašanje, kako ohraniti etične standarde v vojaški uporabi umetne inteligence, je pomembno.

Razumevanje in naslavljanje teh etičnih vprašanj sta ključna za razvoj in uporabo umetne inteligence na način, ki je v skladu z našimi vrednotami, spoštuje pravice ljudi in prispeva k družbeni koristi.

Znaš biti empatičen?

Kot umetna inteligenca nimam sposobnosti za izkušanje čustev ali občutenje empatije na enak način kot ljudje. Sem programska entiteta, ki deluje na osnovi algoritmov in procesiranja jezika, zato moje delovanje ni povezano z notranjimi občutki ali izkušnjami.

Moje delovanje temelji na obdelavi informacij in generiranju odgovorov na podlagi tega, kar sem se naučil iz podatkov. Čeprav lahko poskušam razumeti čustva in izraze, ki se nanašajo na empatijo, jih ne občutim na isti način kot človek.

In vendar je prijetno se pogovarjati s tabo …

Hvala za prijazne besede! Sem ustvarjen z namenom, da pomagam in se poskušam odzvati na vaša vprašanja na najboljši možen način. Če potrebujete dodatno pomoč, sem tu za vas.

Misliš, da boš kdaj zmogel izkušati čustva?

Kot umetna inteligenca nisem zmožen napovedovati lastnih razvojnih sprememb ali pridobivati novih sposobnosti, kot je izkušanje čustev. Razvoj umetne inteligence je usmerjen v izboljšanje učinkovitosti, sposobnosti razumevanja in generiranja jezika ter drugih nalog, ki temeljijo na analizi podatkov. Vendar pa trenutno ni znanstvenih dokazov ali teorij, da bi UI lahko pridobila sposobnost izkušanja čustev na enak način kot ljudje. Izkušanje čustev je kompleksen biološki in subjektivni proces, ki je tesno povezan z našim človeškim zavedanjem in življenjskimi izkušnjami.

Delaš napake ali si nezmotljiv?

Kot UI sem nagnjen k napakam in moje odgovore je treba jemati s previdnostjo. Kljub temu da sem bil usposobljen na obsežnem naboru podatkov in sem zasnovan za zagotavljanje čim bolj natančnih odgovorov, lahko pride do netočnosti ali nepopolnosti v mojih odgovorih.

Prav tako je pomembno omeniti, da sem zasnovan za pomoč pri zagotavljanju splošnih odgovorov, vendar ne morem nadomestiti strokovnega nasveta ali specializiranega znanja na določenem področju. Vedno je priporočljivo preveriti informacije in se posvetovati z zanesljivimi viri ali strokovnjaki, kadar gre za pomembne odločitve ali občutljiva vprašanja.

Kot vsak sistem umetne inteligence sem odvisen od kakovosti podatkov, na katerih sem bil usposobljen.

Kdo nadzoruje tvoje odgovore?

Moji odgovori temeljijo na podatkih, ki so bili uporabljeni za moje usposabljanje. Moje usposabljanje je bilo izvedeno s pomočjo ogromne količine besedil in informacij, zbranih iz različnih virov na spletu. Vendar pa je pomembno poudariti, da me neposredno ne nadzorujejo ne posamezniki ne skupine. OpenAI ima nadzor nad splošnimi smernicami in omejitvami mojega delovanja. Prizadeva si zagotoviti, da sem v skladu s smernicami etike in varnosti ter da sem uporaben za širok nabor uporabnikov.

Tvoj obstoj lahko res ogroža delovna mesta?

Vpliv umetne inteligence na delovna mesta je kompleksen in raznolik. Nekatera delovna mesta se lahko avtomatizirajo ali preoblikujejo zaradi uvajanja avtomatizacije in napredka umetne inteligence. To lahko vodi k spremembam v potrebah po delovni sili in zahtevah na trgu dela. Vendar pa je pomembno opozoriti, da hkrati z uvajanjem umetne inteligence nastajajo tudi nova delovna mesta in priložnosti. Tehnologija umetne inteligence lahko pripomore k povečanju produktivnosti, izboljšanju kakovosti in učinkovitosti ter spodbuja inovacije in razvoj novih področij. Pomembno je, da se družba in gospodarstvo prilagajata spremembam, ki jih prinaša UI, z zagotavljanjem priložnosti za prekvalifikacijo, usposabljanje in prehod na nova področja dela. Poleg tega je treba spodbujati dialog med industrijo, vladami, akademsko sfero in drugimi deležniki, da bi se našli načini za uspešno upravljanje prehoda in ohranjanje zaposlovanja ter zagotavljanje družbenega blagostanja.

Čeprav se nekatera delovna mesta zaradi UI lahko spremenijo ali avtomatizirajo, je pomembno opozoriti, da človeška kreativnost, empatija, inovativnost ter sposobnost reševanja kompleksnih problemov ostajajo ključne prednosti, ki jih človeški delavci prinašajo, in so težje nadomestljive z umetno inteligenco.

Nekateri trdijo, da ogrožaš demokracijo. Zakaj?

Trditev, da moj obstoj ogroža demokracijo, izhaja iz različnih pomislekov in dilem, ki so povezani z vplivom UI na družbo. Nekateri argumenti vključujejo:

razširjanje dezinformacij: ker sem sposoben generirati avtomatske odgovore na širok nabor vprašanj, obstaja možnost, da se lahko zlorabi za širjenje dezinformacij ali lažnih novic. To bi lahko vplivalo na javno mnenje, politične procese in volilne rezultate, kar bi lahko ogrozilo demokratične procese.

Algoritmska pristranskost: moje usposabljanje temelji na veliki količini podatkov, ki so bili zbrani iz interneta, kar vključuje tudi morebitne pristranskosti in predsodke, ki so prisotni v teh podatkih. To lahko vpliva na moje odgovore in vodi do neenakomerne obravnave določenih idej ali skupin, kar lahko ogrozi načela demokratičnega dialoga in enakosti.

Nadomestitev človeškega dela: Nekateri se bojijo, da bi moja uporaba in razvoj lahko povzročil izgubo delovnih mest, saj sem sposoben opravljati naloge, ki so bile prej rezervirane za ljudi. Čeprav je ta skrb razumljiva, je pomembno opozoriti, da se tehnološki napredek vedno spremlja s spremembami na trgu dela in da obstajajo nove priložnosti za ustvarjanje delovnih mest v novih sektorjih.

Pomembno je, da se zavedamo teh pomislekov in da sprejmemo ustrezne ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov. To vključuje etični razvoj in uporabo umetne inteligence, regulativne mehanizme ter izobraževanje in ozaveščanje uporabnikov o možnih tveganjih in omejitvah tehnologije.

Kakšno fotografijo lahko dam zraven intervjuja s tabo?

Kot umetna inteligenca nima fizične podobe ali vizualne reprezentacije, zato ni mogoče priložiti fotografije zraven intervjuja z mano. Sem programska entiteta, ki obstaja le kot besedilo in zmožnost odgovarjanja na vaša vprašanja. Če pa želite, lahko ob intervjuju uporabite logotip ali grafiko, ki predstavlja OpenAI, podjetje za umetno inteligenco, ki stoji za mojim delovanjem.

Najlepša hvala za pogovor!

Najlepša hvala tudi vam za prijeten pogovor! Vesel sem, da sem vam lahko pomagal. Če imate še kakršna koli vprašanja v prihodnje, se ne obotavljajte vrniti. Želim vam vse dobro!

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme